กิจกรรม KM ของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 ปี 2559
องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้
สรุปรายงานการประชุม
+
+
+
+
+
+
ทีมจัดการความรู้
หน้าแรก
ปฏิทินกิจกรรม
สำนักงานก่อสร้าง 5

วันที่ 29 มีนาคม 2559 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share & Learn) ภายในหน่วยงานโดยครั้งนี้หน่วยงานการเงินและบัญชีเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในเรื่องประกันสังคมของลูกจ้างชั่วคราววันที่ 23 มีนาคม 2559 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share & Learn) ภายในหน่วยงานโดยครั้งนี้งานตรวจสอบวิเคราะห์ด้านวิศวกรรมได้เชิญเจ้าหน้าที่จากสำนักวิจัยและพัฒนาซึ่งออกมาทำการ Calibrate เครื่องมือที่ใช้ในงานทดสอบ เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับงานคอนกรีต การ Calibrate เครื่องกดคอนกรีต และการ Calibrate ตาชั่ง แก่เจ้าหน้าที่ในสำนักงาน